Movie-Exotic

Image
"Golem Government"
รัฐบาลหุ่น สัมบูรณ์ประชาธิปไตย
ประเภท : Sci-Fi / Drama
ความยาว : 120 นาทีเนื้อเรื่อง :ผู้แทนมิอาจเป็นตัวแทนปวงชนได้จริง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หาใช่อย่างที่ปวงประชาหวังไว้ไม่
และรัฐบาลมิอาจไปถึงขีดสุดของประชาธิปไตยที่อาจเป็นจริงได้

และ
ปัญหาอันมิรู้จบเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น
ชนบท เมือง ยากดีมีจน ขัดแย้ง หาจบสิ้นแล้ว"ประชาธิปไตยที่สัมบูรณ์คืออะไรกันแน่ ?"
ทั้งหมดนี้เป็นคำถาม และปัญหา ที่ถูกถาม ถก และทิ้งไว้เป็นสิ่งที่มิอาจพานพบคำตอบ
กลายเป็นอุดมคติในจินต ที่หาอาจทำได้จริงในโลกปัจจุบันจนในที่สุด หลายสิบ ร้อยศตวรรษล่วงเลยผ่านไป
สิ่งที่ดูเป็นคำตอบสำหรับระบอบนี้ แลอุบัติขึ้นจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์
ที่สามารถสร้าง "โกเลม" (Golem) หรือตุ๊กตาหุ่นยนต์ ที่สามารถบรรจุมวลรวมยอดความคิด
แล้วถ่ายทอด ประมวลผลแสดงข้อสรุปออกมาได้

โกเลมดังกล่าว แรกเริ่มถูกใช้ในแง่เดียวกับแบบประเมินผลลัพธ์
โดยการใส่ข้อมูล ชุดความคิดของปักเจกชนแต่ละคนเข้าไป ให้ตัวโปรแกรมสมานจุดร่วม สงวนจุดต่าง
หาผลลัพธ์อันเป็นที่สุด ที่ลงตัวที่สุดจากการสรุปรวบยอดความคิดออกมา ช่วยในการสรุปข้อมูล
และยุติข้อถกเถียง ด้วยการสรุปมติออกมาได้อย่างดีเยี่ยม
ด้วยประโยชน์อันไพศาลของโกเลมนี่เอง ทำให้นักรัฐศาสตร์นาม "มโนสาร" ได้นำเสนอแนวคิดทางรัฐศาสตร์ของตน
มาปรับใช้กับการเมืองการปกครอง ผ่านโกเลมตัวนี้


แนวคิดทางรัฐศาสตร์ของ มโนสาร ชี้ช่องทางการเลือกผู้แทน
ด้วยการแก้ปัญหาที่คนเมืองมิอาจเข้าใจ คนชนบทคิดเห็นต่าง
ด้วยการนำเสนอการเลือกผู้แทนกระทรวงต่างๆ ขึ้นมาจากผู้ดำรงในวิชาชีพนั้นๆ


เหตุดังเช่นกระทรวงศึกษาธิการ ก็อาจหาเลือกโดยการพึงลงคะแนนจา